මේ පින්තූරේ ගැන මොකද හිතෙන්නේ?

සමාන්‍යයෙන් පරණ පින්තූර කියලා කිව්ව පමණින්ම මතක් වෙන්නේ සුදු කළු පින්තූරනේ..20 වන ශතවර්ෂයේ හැරවුම් ලක්ෂයේ තිබෙන මේ වගේ ඡායාරූපයක් දුටුවම ඔබට දැනේවි..ඔබ සිතා සිටියාට වඩා වර්ණ ඡායාරූප ක්ෂේත්‍රය දියුණු මට්ටමක පැවතිය බව…1907 කාලයේ ඔබට වර්ණ ඡායාරූපයක් අවශ්‍ය වු විටක වෙනම වර්ණ ගැල්වීම සිදුකල යුතුව තිබුනා..හැබැයි ඉතින් ඡායාරූප කලාවේ හා තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ බොහෝ වෙනස්කම් සිදුවුනා.මේ විඩීයෝව දුටුවම ඔබට පැහැදිලි වේවි අතීතය අප සිතා සිටියාට වඩා බොහෝ සෙයින් දියුණු බව…

 

1925

first-color-photos-vintage-old-autochrome-lumiere-auguste-louis-2-593e39701f2b3__880 1925

1911

first-color-photos-vintage-old-autochrome-lumiere-auguste-louis-8-593e398d93c33__880 1911

1914

first-color-photos-vintage-old-autochrome-lumiere-auguste-louis-20-593e39cb03888__880 1914

1914

first-color-photos-vintage-old-autochrome-lumiere-auguste-louis-21-593e39ce8f17c__880 1914

1914

first-color-photos-vintage-old-autochrome-lumiere-auguste-louis-23-593e39d465ef1__880 1914

1913

first-color-photos-vintage-old-autochrome-lumiere-auguste-louis-30-593e39e452dd0__880 1913

1909

first-color-photos-vintage-old-autochrome-lumiere-auguste-louis-593e42b25d9fb__880 1909

1917

first-color-photos-vintage-old-autochrome-lumiere-auguste-louis-593e56e079d3d__880 1917

1915

first-color-photos-vintage-old-autochrome-lumiere-auguste-louis-593e82ab8a7c3__880

1910

first-color-photos-vintage-old-autochrome-lumiere-auguste-louis-593e86d3a050b__880 1910

Share this post with your friends!