මේ නිර්මාණ ශිල්පියා මොකක්ද කරන්නේ කියලා බලන්න…….

ජමාල් මැක්මුරන් තමයි මේ නිර්මාණ ශිල්පියාගේ නම..මෙයා සමාජ විද්‍යා ගවේෂණයක් තමයි මේ සිද්ධ කරන්නේ..මෙයා කලා නිර්මාණ ශිල්පියෙක් විතරක් නෙවෙයි..ඡායාරූප ශිල්පියෙක් පවා වෙනවා.මෙයා කාසි 15,000ක් තමයි මේකට භාවිතා කරන්නේ…මෙගොලෝ මෙය උමං මාර්ගයක තබලා බලා සිටියා මේකට මිනිසුන්ගේ කුමන ප්‍රතිචාරයක් හිමි වේවිද කියලා…මෙන්න බලන්නකෝ ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලය මොන වගේ වෙයිද කියලා…
man-leaves-coins-tweets-jamahl-mcmurran-1

man-leaves-coins-tweets-jamahl-mcmurran-3

man-leaves-coins-tweets-jamahl-mcmurran-5

man-leaves-coins-tweets-jamahl-mcmurran-8

man-leaves-coins-tweets-jamahl-mcmurran-15

Share this post with your friends!