මේ ඩොමිනෝස් රියැදුරා මොකක්ද කරන්නේ කියලා බලන්න හැබෑවටම……

“මට ඔයාව සැබැවින්ම දැනෙනවායි කියපු ඩොමිනෝස් රියැදුරෙක් ඒ ක්ෂණයෙන්ම තමාගේ මහල් නිවාසයේ දොර ළඟ හිටියොත් ඇත්තටම හිතට බයක් දැනෙනවා නේද? ඔය දේම තමයි මේ ගැහැණු ළමයාට වෙන්නෙත්..මේ තරුණියට වයස අවුරුදු 20යි.පීසා ඩිලිවරි කරන්න ආපු රියැදුරෙක් තමාගේ තොරතුරු සොයාගෙන මෙසේ තමාට කෙටි පණිවිඩයක් එවීම පිළිබඳව ඇය සැබැවින්ම චකිතයට පත් වුනා.ඔන්න බලන්නකෝ පීසා ඩිලිවර් කරන්න ගිහින් වෙච්ච දෙයක්..

Woman-using-mobile-phone

A-shocked-woman-looking-at-her-phone

Share this post with your friends!