මේ ජාපාන කලාකරුවගේ වැඩ ගැන නම් කියලා වැඩක් නෑ….ඇත්තටම නියමයි…….

පැන්සලකටයි කඩදාසියකටයි කරන්න පුළුවන් දේ බොහොමයි.මේ ඒ වගේ කරපු පිස්සු හැදෙන කලා නිර්මාණ ටිකක් තමයි මේ..මේ නිර්මාණ ශිල්පියාට වයස අවුරුදු 22ක් වගේ වෙන්නේ!මෙයාගේ නම කොහොයො ඔමේරි..මෙම එක ව්‍යාපෘතියකට පැය 200කට අධික කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා.ඔහුගේ නිර්මාණ සියල්ලක්ම පාහේ විනිවිද ගිය නිර්මාණ ලෙස හැදින්විය හැකියි….ඉතා සියුම්ව පැන්සලින් එම නිර්මාණ විදහා ස්පර්ශ කල අන්දම නම් වචනයෙන් විස්තර කල නොහැකි තරම්..

photography-behind-the-scenes-gilmar-silva-1-5a0306cf3889d__880

photography-behind-the-scenes-gilmar-silva-2-5a0306fc80bd3__880

photography-behind-the-scenes-gilmar-silva-4-5a03069924619__880

photography-behind-the-scenes-gilmar-silva-5-5a0306b686749__880

photography-behind-the-scenes-gilmar-silva-8-5a03070be5bc8__880

photography-behind-the-scenes-gilmar-silva-13-5a03078576b0e__880

photography-behind-the-scenes-gilmar-silva-17-5a0307c51e974__880

photography-behind-the-scenes-gilmar-silva-21-5a03084a3a33f__880

Share this post with your friends!