මේ ගුවන් නියමුවා අරන් තියෙන පීන්තූර බලන්නකෝ……..කියන්න බැරි තරම් ලස්සනයි නේ!!!!!

සමාන්‍යයෙන් ගුවන් නියමුවෙක්ට ගන්න හම්බවෙන පින්තූර සැබැවින්ම ආකර්ශනීයයි….මේ දැක්වෙන විස්මිත ඡායාරූප අරන් තියෙන්නෙත් බෝයිං 747 කියන ගුවන් යානයේ ඉඳන්..මුළු ලෝකයම දකින්න තියෙන දුර්ලභ අවස්ථාව හිමි වෙන්නේ මේ වගේ ගුවන් නියමුවන්ට තමයි…බලන්න මේ ඡායාරූප කෙතරම් විස්මිතද කියලා..
aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-4-592c0ed4d6458__880

aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-8-592c0edc87201__880

aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-11-592c0ee2e4923__880

aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-14-592c0ee8ddc19__880

aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-16-592c0eec9bad2__880

aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-17-592c0eee5e7a5__880

aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-21-592c0ef5deef4__880

aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-30-592c0f070984c__880

aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-33-592c0f0cbf7da__880

aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-35-592c0ecca3128__880

Share this post with your friends!