මේ ගැහැණු ළමයි දෙන්නා නිසා මුළු අන්තර්ජාලයම පිස්සු වැටිලා තියෙන්නේ…..කියවලා බලන්න……………..

මෙම ගැහැණු ළමුන් දෙන්නාගේ නර්තනය සිදු කරන්නේ එඩ් ශෙරීන්ගේ ශේප් ඔෆ් යු කිය්න ගීතයට….මෙම ගීතය බොහෝ සාද වල තේමා ගීතය වි අවසානයි..බොහෝ දෙනා මෙම ගීතයට අනුකූලව නර්තන අංගයන් ඉදිරිපත් කරනවා…මේ ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනාගේ රිද්මය හා නර්තන විලාසය නම් සිත වසඟ කර ගැනීමට සමත් වෙනවා.මේක දැක්කම ඔබටත් නටන්න හැඟිමක් ඇති වනු නොඅනුමානයි..

Share this post with your friends!