මේ ගැන මොකක්ද ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ!

අවුරුදු 23ක් වයසව හිටි ජෝන් මැකේ සහ අවුරුදු 20ක් වයසව සිටි එඩිත් ස්ටේනර් කවදාවත් හිතන්නේ නැතුව ඇති ඔවුන්ගේ හමුවීම ජීවිත කාලයක් ඔවුන්ව එකට තබන්නට සමත් වේවි කියලා.ජෝන් කියන්නේ ඉතාලියේ සිරෙන් පැන ආ අයෙක්..එහිදි තමයි මෙයාට එඩිත් මුණ ගැසෙන්නේ! ඔවුන් විඳින්නේ එකම තාඩන පීඩන..ඒ වගේම එකම වපසරියක තමයි ඔවුන්ගේ මුණ ගැසීම සිදුවන්නේ..ඉතින් එහෙම දෙන්නෙක් අවුරුදු 70ක් එකට හිටිය එක අහන්නත් දෙයක්ද?

auschwitz-survivor-and-soldier-celebrate-71st-anniversary-1-59631e0f979d7__700

auschwitz-survivor-and-soldier-celebrate-71st-anniversary-2-59631e11959fe__700

John and Edith MacKay, 96 an 94 celebrating their 91st Valentines day together. IN PIC................. (c) Wullie Marr/HPR For pic details, contact Wullie Marr........... 07989359845

John and Edith MacKay, 96 an 94 celebrating their 91st Valentines day together.
IN PIC……………..
(c) Wullie Marr/HPR
For pic details, contact Wullie Marr……….. 07989359845

auschwitz-survivor-and-soldier-celebrate-71st-anniversary-4-59631e153ee85__700

John and Edith MacKay, 96 an 94 celebrating their 91st Valentines day together. IN PIC................. (c) Wullie Marr/HPR For pic details, contact Wullie Marr........... 07989359845

John and Edith MacKay, 96 an 94 celebrating their 91st Valentines day together.
IN PIC……………..
(c) Wullie Marr/HPR
For pic details, contact Wullie Marr……….. 07989359845

auschwitz-survivor-and-soldier-celebrate-71st-anniversary-6

auschwitz-survivor-and-soldier-celebrate-71st-anniversary-596320354e343__700

Share this post with your friends!