මේ කියන්න යන්නේ පුදුමාකාර සෙවනැලි ගැන…මේක කියවලම බලන්නකෝ….

සෑම පුද්ගලයෙක්ටම සෑම වස්තුවකටම සෙවනැල්ලක් තිබෙනවා..නමුත් මෙයට ආලෝකය ලැබෙන අකාරය හා දිශාව අනුව සෙවනැලිත් වෙනස් ස්වරූපයක් ගන්නවා.මේ සෙවනැලි දැක්කම ඔයාලා පුදුම නොවි හිටියොත් තමා පුදුම..ඉතින් බලලම ඉන්නකෝ මම කියන්නේ බොරුද කියලා.

5948efea01bb9_YhTjLoTr__605

5948f0695102d_5tSqFcb__605

594a56f5f0382_CYMcU40r__605

59491fd088b2b_xReE1__605

shadows-not-like-objects-102-5948ed88749f9__605

shadows-not-like-objects-112-594902e9d2147__605

shadows-not-like-objects-115-5949060c8d01a__605

shadows-not-like-objects-120-59490c87a6336__605

shadows-not-like-objects-121-59490d0d51167__605

shadows-not-like-objects-141-59493715aaf4a__605

Share this post with your friends!