බිත්තර 15ක් අමුවෙන් ගිලින මේ මනුස්සයා ගැන කථා නොකර පුළුවන්ද?

මේ වීඩියෝවේ ඉන්න මනුස්සයා එකවර බිත්තර 50ක් පමණ ගිල දමනවා.ඒකත් තත්පර 15කින්..කොහොමද වැඩේ..හිත හිත ඉන්න දෙයක් නෑ..විඩීයෝව බැලුවම තේරේයි කොච්චර සුපිරි වැඩ්ඩෙක්ද මේ කියලා..

Share this post with your friends!