මෙයා වගේ කෙනෙක් නම් අපි වගේ රටවල අයට අවශ්‍යමයි නේද?

ඇත්තටම මදුරුවෝ දෂ්ඨ කලාම ඇත්තටම හරිම අමාරුයි නේද? ඒ වගේම තමයි ඒ දෂ්ඨ කරපු තැන එයට පසු කැසිමට පටන් ගන්නවා.. සමහර වේලාවට අපි තුවාල වෙනකම්ම කසන අවස්ථාත් තියෙනවා.ඉතින් මෙයට ආරක්ෂාව සපයගන්න පුළුවන් අළුත් මෙවලමක් දැන් පැමිණ තිබෙනවා.ඒකට කියන්නේ බයිට් හෙල්පර් කියලා. මේක වෙන්නේ ඩොලර් 39.95 ක් විතරයි.මෙය අතේ තියාගෙන උණුසුමින් හා වයිබ්‍රෙෂන් වලින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නක්..ඉතින් මෙය භාවිතා කිරීමෙන් මදුරු දෂ්ඨනයකදී ඇතිවන කැසිම් ම් පැල්ලම් , බිබිලි සඳහා නියම ප්‍රතිකර්මයක්. කැසිමකින් තොරව තුවාලයකින් තොරව දෂ්ඨනය වු ස්ථානයේ තැබීම තුලින් තත්වය සමනය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.