මෙම අමුද්‍රව්‍යයේ වෙනසක් සිදුවනවා නම් සිදු වන්නේ පෙප්සි හා කෝක් අතර පමණයි….

පෙප්සිද කෝක්ද වැඩියෙන් හොඳ කියලා මිනිසුන් අතර භේදයක් තියනවා කියන එක අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑනේ..එය වසර ගණනක් තිස්සේ ඇති ප්‍රශ්නයක්..මෙම දෙකේම රසයක් තියනවා..මේ දේකේ තියෙන්නේ ඇත්තටම පුංචිම පුංචි වෙනසක් විතරයි..ඒ තමයි පෙප්සි වලට අමුද්‍රව්‍යක් ලෙස සිට්‍රික් ඇසිඩ් එකතු කරනවා..නමුත් කෝක් වලට එසේ එකතු කරන්නේ නෑ..ඒ ඇරෙන්නට අනිත් සියළුම අමුද්‍රව්‍ය එකයි..කෝක් වලට සිට්‍රික් ඇසිඩ් වෙනුවට සීනී එකතු කරන එක තමයි වෙනසකට තියෙන්නේ..ඒකත් මරු නේ..

cokevspepsi

Share this post with your friends!