මෙන්න මේවටනේ නියම කොණ්ඩ කැපිලි කියලා කියන්නේ!

සමාන්‍යයෙන් දිග කොණ්ඩයක් කපන්න කවුරුත් බයයි..හැබැයි කොණ්ඩේ කොට කරාට පස්සේ දැනෙන පහසුව ගැන නම් කියලා වැඩක් නෑනේ! සමහර මිනිසුන් ඉන්නවා ..එයාලා හිතාගන්න බැරි විදියට කොණ්ඩේ කපලා වෙනස් වෙනවා.සමහරක් වේලාවට අඳුනගන්නත් බැරි තරම්.. මේ පෙන්නන්න යන්නේ ඒ වගේ පිස්සු හැදෙන හෙයාර් කට් කීපයක් ගැන..

before-after-extreme-haircut-transformations-47-596639240990b__700

before-after-extreme-haircut-transformations-59-59672ed374d9e__700

before-after-extreme-haircut-transformations-60-5967301b59dc1__700

before-after-extreme-haircut-transformations-63-596736a8c341f__700

before-after-extreme-haircut-transformations-83-596773c0b7aa9__700

before-after-extreme-haircut-transformations-143-59675f4c65736__700

Share this post with your friends!