මෙන්න මෙහෙමයි ඔබේ නිදන ඇඳ ලේසියෙන්ම සකසා ගන්නේ?…..කියවලාම බලන්න…….

1.පළමුවෙන්ම
bed 1
නිදන රෙද්ද මෙට්ටය සමඟ සම්බන්ධ කල ස්ථානය මුලින්ම නිසි ලෙස දමා ගන්න…හොඳින් ඉලාස්ටික් එක ඇඳ එය හොඳින් සකස් කර ගන්න….

2.දෙවනුව
ඇඳ රෙද්දට අමතරව භාවිතා කරන උඩින් දමන තව රෙද්දක් ඇත්නම් එයද දමන්න..එම රෙද්ද ඇඳෙන් පහලට බේරේමින් පැවතිය යුතුයි.

3.එයට පසු
bed 3
ඉන් පසු ඇඳෙන් පහලට බේරේන කොටස් නොපෙනෙන ලෙස මෙට්ටයට යට කරන්න..

4.එයටත් පසු.
නිදන යහනේ මැද කිසිම ඉරක් පලුද්දක් නැතිව තිබෙන ලෙස සකසා ගන්න..ඇඳ පිටුපස රෙදි කොටස බේරේන ලෙස තබා ගන්න..

5.අවසානයේ එය නිසි ලෙස රැඳවීමට හාක්ක තිබේ නම් ඒවා නිසි ලෙස සකසා තබන්න.

Share this post with your friends!