මෙන්න බලන්න අලුත්ම සොයාගැනීම……..

වර්ණකාරක යෙදු කෝපි පානයන්ගෙන් සමහරක් අවස්ථා වලදී ඔබේ දත් වල පැහැය වෙනස් කර මැලියම් බැඳුනු ස්වරූපයක් පෙන්නුම් කරනවා. මෙය සමහරක් අවස්ථා වලදී ඔබට අපහසුවක් දනවන්නට පුළුවන්…නමුත් වර්ණකාරක නොයෙදු කෝපි පානය කිරීමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ තත්වය මඟ හැරවා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.ඇඩම් සහ ඩේවිඩ් යන අය තමයි මේ පිරිසිදු කෝපි කුඩුවල නිර්මාතෘවරුන්..ඔවුන් මේ පිළිබඳ සහතික වෙනවා.මෙය ඉතා වගකීමෙන් යුක්තව සියළුම රසකාරක හා වර්ණකාරක වලින් වෙන්කොට තිබෙනවා.ඒ නිසා මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කිරීමට බිය විය යුතු නෑ..

Share this post with your friends!