මෙන්න බලන්න අමුතු වැඩක්………

සෑම් බාර්ස්කි නම් කිසිම විටක කඩයකට ගොස් තමන් කැමති කමිස තෝරා ගන්නේ නෑ…මක් නිසාද යත් ඔහු සමාන්‍ය කමිස අඳින්නේ නෑ..ඔහු භාවිතා කරන්නේ ඝන කමිස..ඒවා ඇත්තේ නොයෙකුත් ස්ථානවල..ඔහු එම ස්ථානවලට ගොස් එම ඝන කමිස හැඳ තමාවම ඡායාරූප ගත කරගන්නවා.මේවා ලන්ඩනයේ නොයෙකුත් ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයන් ඉදිරිපිට ගත් ඡායාරූප මෙන්ම තමා විසින්ම නිමවා ගත් ඝන කමිසයන්ගෙන් සැරසි ඔහු මෙම ඡායාරූපයන්හි සිටින ආකාරය ඔබම නරඹන්න.

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-3-58733dcdba2e4__605

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-6-58733dd5789ea-png__605

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-7-58733dd8390d1__605

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-9-58733dde398fe__605

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-10-58733de0f3e2f__605

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-11a

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-12-58733de5df736__605

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-16-58733df0f3d2f__605

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-17-58733df3edaf5__605

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-18-58733df5ec9d0__605

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-22-58733e00df7d1__605

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-23-58733e02e1820__605

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-28-58733e103b650__605

guy-knitting-sweaters-pictures-places-sam-barsky-30-58733e15ce1e8__605

Share this post with your friends!