මෙන්න අලුත්ම වැඩකාරයා………..

මේ නවතම ඉලෙක්ට්‍රොනික් කාර් එක අප විද්‍යා ප්‍රබන්ධවල දුටු කාර් එකට සමානයි..එමෙන්ම මෙය ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රිරියාත්මක වන රථයක් වශයෙන් හැදින්වීමට පුළුවන්..මෙම නිර්මානය සිදු කර ඇත්තේ චීන කාර් ඉලෙක්ට්‍රොනිකව නිපදවීමේ ආයතනයක් මගින්..එමෙන්මම් මෙහි පිටත හා ඇතුලතද ඉස්තරම් බව ප්‍රකාශ කල යුතුමයි..ඔබට ආතතියකින් හා අපහසුවකින් තොරව සැපවත්ව පිටුපසට වි ගමන් කිරීමේ පහසුව සලසා දීම මෙම රථය නිෂ්පාදනය කීරීමේ අරමුණයි.මේ නිමවා ඇති සැලැස්මට අනුව අනාගතයේදි සුඛෝපභෝගි කාර් රථයක් ආශ්වාදය විඳ ගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙනවා..

https-blueprint-api-production.s3.amazonaws.comuploadscardimage4112229d1185a6-1604-45e9-8a71-7feaa4d0db1a

https-blueprint-api-production.s3.amazonaws.comuploadscardimage411224d41f999b-2c86-48b0-bf08-6bd43c97e898

https-blueprint-api-production.s3.amazonaws.comuploadscardimage41122692addcda-050c-44b1-9f66-e9d38ebf16a0

https-blueprint-api-production.s3.amazonaws.comuploadscardimage41122828c25b2d-d827-4948-9147-4601e98c0fba

https-blueprint-api-production.s3.amazonaws.comuploadscardimage4112304846e8ba-c5fe-492c-88a8-610e324bafc8

https-blueprint-api-production.s3.amazonaws.comuploadscardimage411232555958aa-815c-4437-85ee-d22abcd7abdd

https-blueprint-api-production.s3.amazonaws.comuploadscardimage41123478c702f5-d74e-4ca8-84dd-21a17b3de125

Share this post with your friends!