මෙන්න අමුතුම මාදිලියේ මංගල ගවුමක්..

නූතනයේ සුරංගනා කථා තේමාව රැගත් මංගල තේමාවන්ගෙන් යුත් මංගල දිනයකට කියාපු ගවුම තමයි මේ..මෙම ගවුම නිමවා තිබෙන්නේ ඉතා වටිනාකමකින් යුත් ගල් කැබලි 5,00,000 ක් උපයෝගි කරගෙන..ලැවිෂ් කුමාරිකාවන්ගේ ගවුමේ හැඩයෙන් යුක්ත මේ ඇඳුමේ මිලත් ඉතින් උපයෝගි කරගත් වටිනා ගල් වලට දෙවැනි වෙන එකක් නෑ….

nintchdbpict000332098073

nintchdbpict000332098394

nintchdbpict000332098424

nintchdbpict000332098451

nintchdbpict000332098059

Share this post with your friends!