මුළු ලෝකයක්ම මේ බබාට ආදරය කරනවා…සත්තයි…..

ලූනි ටූන්ස් කාටූන් එහෙම ඔයාලට අමතක නැතුව ඇති කියලා හිතනවා.එකේ ඉන්න ටස්මේනියානු භූතයාව ඇත්තටම වගේ විඳින්න පුළුවන් මේ විඩියෝ එක බැලුවොත්..මේක දැනටමත් මිලියන 27කට වඩා නරඹා තිබෙනවා..බූත ටස්මේනියානු බබා ගැන ඔයාලට මොනවද හිතෙන්නේ? විඩීයෝ එක බලලම අපිට කියන්න…

Share this post with your friends!