මිනිසුන්ට උදව් කරන අභිරහස් මිනිසා………..බලලම ඉන්නකෝ………

පෙනින්සිල්වේනියාව තුල සිටින මේ අභිරහස් මිනිසා සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ සෙනසුරාදා දිනය වෙන් කොට ඇත ඒ අන් කිසිවකුට නොව එහි සීටින දිළිඳු අවශ්‍යතා ඇති පවුල් 150ක් පෝෂණය කරලීම සඳහාය.මොවුන් එම මිනිසුන්ට අවශ්‍ය ආහාර පාන ආදිය ලබා දීම සිදු කරනවා..මෙය ඇත්තෙන්ම විස්මය ජනක වනවා පමණක් නොවෙයි. කිව නොහැකි සත්කාරයක්ද වනවා…

bags-of-groceries-1

Share this post with your friends!