මාරම අම්මෙක් තමයි ඕන්න……..කියවලා බලන්න ඇයි කියලා……

සයිස් ඩාර්වේස් තමයි මේ අම්මාගේ නම..මෙයාට අවුරුදු 25යි වෙන්නේ..මෙයා ළඟදී ඉපදුනු තමන්ගේ දරුවා බලාගන්න අතරවාරයේ බිකිනි තරඟයකටත් සුදානම් වෙනවා..තාම දරුවා ඉපදිලා මාසයයි..හැබැයි ඉතින් අම්මාගේ කල්පනාව බ්‍රිතාන්‍ය බිකිනි තරඟයෙන් ජයගන්න..රෝමාන් පුතා ඉපදිලා සති හයකට පස්සේ අම්මා මෙන්න මේ තරඟයට ලෑස්ති වෙනවා..මාර වැඩක් තමයි ඒකත්..

Here-she-isJPG

BikiniJPG

JS119741671

JS119741676

JS119741682

Share this post with your friends!