බිල් ගේට්ස්ගෙන් නත්තලට තෑගි ලබාගන්න පුළුවන්නම් මාරයි නේ……….

මම රෙඩ්ඩිට් භාවිතා කරන්නෙකු නොවුනත් මේ කථාව කියවුවට පස්සේ එහි ගිණුමක් සාදා ගත යුතු යැයි මට හැඟුණා.මොකද බැරි වේලාවත් බිල් ගේට්ස් මගේ රහස් සැන්ටා වෙලා මට තෑගි එව්වොත් එහෙම…කොහොමට තියෙයිද?මොකද දන්නවාද ?
සෑම වසරකම බිල් ගේට්ස් රහසිගත සැන්ටා විදියට රෙඩිට් හි තම නම ජාල ගත කරනවා.එහිදි එක් රෙඩිට් භාවිතා කරන්නෙකුට සැන්ටා ගෙන් එනම් රහසිගතව පැමිණෙන බිල් ගේට්ස්ගෙන් ත්‍යාග ලැබෙනවා.ඒකත් මාරයි නේ…………..

lucky-girl-bill-gates-secret-santa-1

lucky-girl-bill-gates-secret-santa-2

lucky-girl-bill-gates-secret-santa-3

lucky-girl-bill-gates-secret-santa-4

lucky-girl-bill-gates-secret-santa-5

lucky-girl-bill-gates-secret-santa-6

Share this post with your friends!