බාබාලා ඉන්ඳන කාර් සීට් එක හරියටම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි..

ඔයා දැනටමත් පුංචි පැටියෙක්ගේ අම්මෙක් හරි තාත්තෙක් හරි නම් මේ බාබාලා අරන් යන සීට් එක අමුතු දෙයක් වෙන්නේ නෑ…ඒ වගේම මේක එහේ මෙහේ උස්සන් ගිහිල්ලා දැනටමත් ඔබට කොන්දේ අමාරුවත් තිබෙන්න පුළුවන්..ඒත් මේක හරියට උස්සගෙන යන්න දන්නවා නම් ඔය කිසි දේකට කලබල වෙන්න ඕනෑ නෑ..මෙන්න ඒක පාවිච්චි කරන හරිම විදිය..ඉතින් තවත් හිත හිත ඉන්නේ නැතුව දැන්ම මේ වීඩීයෝ එක බැලුවානම් තමයි හොඳ!!

Share this post with your friends!