බ්‍රිතාන්‍ය බබාලා තරම් හොඳට අඬන්න දන්න වෙන බබාලා නම් හොයා ගන්න හම්බවෙන්නේ නෑ……

බ්‍රිතාන්‍ය බබාලා තරම් හොඳට අඬන්න දන්න වෙන බබාලා නම් හොයා ගන්න අමාරු බව ඔබට මෙම විඩියෝව නැරඹු විට ඔබට වැටහේවි..වොර්වික් නම් සරසවි පරික්ෂන වර්තා අනුව මෙය සොයා ගන්නා ලදි..මේ බ්‍රිතාන්‍ය දරුවන්ට සාපේක්ෂව අනික් දරුවන් හඬන්නේ අඩුවෙන් බව මෙහිදි අනාවරණය විය.බබාලා 8700ක් පරික්ෂා කිරිමෙන් අනතුරුව සපයා ගත් දත්ත ලෙස මේවා හැදින්විය හැකියි..ඔබත් නරඹාම බලන්න…

Baby-crying-in-cot

Crying-newborn-baby (1)

Share this post with your friends!