“බල්ලන් ඡායාරූපකරණයේ වසරේ හොඳම ඡායාරූප ශිල්පියා ගැන තමයි මේ කීයන්න යන්නේ” කියවලා බලන්න..

සෑම අවුරුද්දකම කෙනල් ක්ලබ් එකෙන් තමයි මෙම තරඟය සංවිධානය කරන්නේ! වසරේ හොඳම බල්ලන්ගේ ඡායාරූප ගත් කෙනාව සම්මානයට පාත්‍ර වෙනවා..බල්ලන්ට ආදරය කරන අයට නම් මේක විශාල ප්‍රවෘත්තියක්..අවුරුදු 12ක් තිස්සේ මේ තරඟය පැවැත්වෙනවා.රටවල් 74කින් 10,000කට අධික ප්‍රමාණයක සහභාගිත්වයක් මේ සඳහා ලැබි තිබෙනවා.මෙය වර්ග 10කට කඩා තමයි බල්ලන්ව සම්මානයට පාත්‍ර කරන්නේ..ඒවා තමයි බලු ආධාර කරුවන්, බේරා ගැනීමේ බල්ලන්, කුඩා පැටව් සහ මිනිසාගේ හොඳම මිතුරා යන වර්ග වලට මෙම බල්ලන්ව බෙදා දක්වනවා.මේ වසරේදී මාරියා ඩේවිසන් නම් පෘතුගාල ඡායාරූප ශිල්පිනිය තමයි හොඳම බලු ඡායාරූප ශිල්පිනිය විදියට සම්මානයට පාත්‍ර වුනේ..ඇත්තටම ඇය මෙම සම්මානයට සැබෑ සුදුස්සියක්…මොකද ඒ තරමටම ඒ ඡායාරූපය ලස්සනයි.

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-2-5950d77c26347__880

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-3-5950d77ed801b__880

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-4-5950d780a9d20__880

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-5-5950d7821bd1c__880

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-8-5950d9963ffa8__880

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-9-5950d998944d0__880

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-12-5950d9a8964d1__880

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-13-5950d9aa68758__880

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-15-5950d9ae37205__880

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-16-5950d9b000818__880

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-21-5950d9babf56d__880

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-23-5950d9bec7ca8__880

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-25-5950d9c802d3b__880

kennel-club-dog-photographer-competition-2017-26-5950d9ca47c38__880

Share this post with your friends!