බලන්න මෙතන ඔබ දැකලා නැති පාටක් තියෙනවාද කියලා…..

මේ ඉතාලි ග්‍රැෆික් නිර්මාණ ශිල්පියාගේ නම ඇන්ඩ්‍රියා ඇන්ටෝනි..මෙයා පරිසරය වර්ණවත් කිරීම සඳහා අපූරු වර්ණ සංයෝජනයක් ගලපන අයුරු දක්නට හැකියි.පාළුවක් මිශ්‍රීත හැඟිමක් එකතු කිරීම ඔහුගේ පරමාර්ථයයි….ඔහු පවසා ඇත්තේ මෙම ලෝකය ඔහු දකින්නේ එලෙසය කියාය..කෙසේ වුවද එම චිත්‍ර තුලින් මනා ගැඹුරක් විද්‍යාමාන වේ……

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-10-59196d718e098__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-19-59196d8973942__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-20-59196d8c63a9c__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-24-59196d966fb05__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-26-59196d9b6a257__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-28-59196da17fb4d__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-30-59196da518c71__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-38-59196db87c075__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-47-59196dce7c9d9__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-53-59196ddc6df7f__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-56-59196de392381__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-68-59196dfc68727__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-69-59196dfe4aab5__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-76-59196e0f60b3f__700

pantone-colors-landscape-photography-andrea-antoni-86-59197371665e9__700

Share this post with your friends!