බලන්නකෝ ව්‍යායම කරපු වෙනසක්…..කියවලම බලන්න ඕනෑ ඔන්න…

හැමෝම මේ විදියට එක්සයිස් කලොත් නම් ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම…ඉතින් ඇඟ ශේප් කරගන්න එකටනේ හැමෝම ආස…හැබැයි ඉතින් ඇඟ හැඩ කරගන්න ඕනෑ වුනාට එය කරන්න ඕනෑ තමන්ගේ සෞඛ්‍යයට හානියක් නොවන පරිදි..මොකද අනවශ්‍ය විදියට ව්‍යායාම කරන්න ගියොත් අතුරු ආබාධ හෘදයාබාධ හැදිලා තමයි නවතින්න වෙන්නේ…ඒ නිසා තමන් කරන දෙය වගකීමෙන් නිසියාකාරව කරලා ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න එකයි කරන්න ඕනෑ..

before-after-body-building-fitness-transformation-1-5912d6a730c00__700

before-after-body-building-fitness-transformation-10-5912f64f7689d__700

before-after-body-building-fitness-transformation-11-5912f80003493__700

before-after-body-building-fitness-transformation-12-5912f8de86e99__700

before-after-body-building-fitness-transformation-31-59143013c2a36__700

before-after-body-building-fitness-transformation-32-591431af1bc3b__700

before-after-body-building-fitness-transformation-46-59156030768c6__700

before-after-body-building-fitness-transformation-71-591a99bea2572__700

before-after-body-building-fitness-transformation-103-59157e9145208__700

before-after-body-building-fitness-transformation-105-591bfda13549a__700

Share this post with your friends!