පෘථිවිය විනාශ විමට ඉතා ආසන්නයේ ඇති බව නාසා හි විද්‍යාඟයින් පවසයි….

නාසා හි සමීක්ෂණ වලට හා විද්‍යා මතයන්ට අනුව පෘථිවිය දිනෙන් දින වෙනස් වෙමින් පවති.එමෙන්ම දැන් පෘථිවිය තිබෙන්නේ අවකාශය තුල අභාවයට ඉතා ආසන්නයෙන්ය යන්නත් මෙහිදි එළි කර ගත් කරුණක්.මේ පිළිබඳ එළිදරව් වි තිබුණු වැඩි දුර කරුණු වලින් අනාවරණය වුයේ මෙය වැලැක්වීමට අපට සිදු කල හැකි කරුණක් නොමැති බවයි.

boooom-1

booooom-2

booooom-3

Share this post with your friends!