පිස්සු හැදෙන පින්තූර කියන්නේ මෙන්න මේවට තමයි…

මාවතක හෝ වෙන කුමන හෝ ස්ථානයක ඇවිද යන විට යමක් දෙස දෙවරක් බැලු අවස්ථා අප සෑම කෙනෙකුගේම ජීවිතයේ තියෙනවා..හැබැයි මේ පෙන්වලා තියෙන දේවල් දිහා දෙපාරක් නෙවෙයි..සියපාරක් වුනත් බලන්න හිතෙනවා සත්තයි..මේවට තමයි දෘෂ්ඨි මායාවන් කියලා කියන්නේ..මේ දේ නැරඹුවාට පස්සේ ඔබට මා කියන දේහි සත්‍යතාව අවබෝධ වේවි..

58f9eeac2cfe7_mz2fb80l3xmy__700

58f9eefbde937_CPUtbH4__700

58f9ef20827e7_jourWnbr__700

58f9fb2ec940a_h0r0akvs8pdy__700

58f9fc4999a0d_mxzfEQgr__700

58fa025de881a_iQUVhg0__700

5950eb99c0692_ntI9jgA__700

5950f3c2f3684_vg3u5dvrli7x__700

5950f15e34b93_kNX2FgC__700

5950f369c3bc8__700

59510af756a6d_jZAj9AQ__700

595112ecc3819_Rb3DzL4__700

595606cfa1851_VHC54Ap__700

59511837ae980_m6K1DCQr__700

59510602502df_F2iRSbO__700

595255786096a_5GPTyNP__700

Share this post with your friends!