පාසලක සිටින භූතයෙක් පාසලේ සිසිටිවි කැමරාවට හසුවෙලා….බලලම ඉන්නකෝ ඒකත්

මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ අයර්ලන්තයේ..මේ පාසලේ නම ඩියර් පාර්ක් සි.බි.එස්. 1828 ඉඳලා තියෙන මේ පාසැල ඉතාමත් පැරණි පාසලක්..එක එක පරම්පරාවට අයත් ගිෂ්‍යයින් මෙහි අධ්‍යාපනය ලබා තිබෙනවා.ඒ හේතුව නිසා මරණෙකට පස්සේත් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් කියන එක හිතන්න පුළුවන්.ඉතින් මේ භූත ආත්මය හසුව තිබෙන්නේ පාසැලේ තිබුනු සි.සි.ටි.වි කැමරාවකට.ඔයාලටත් දැන් ඒ අවස්ථාව දැකගන්න පුළුවන්..

Share this post with your friends!