පාඩමක් උගන්නනවා කියන්නේ මේකට! හොදට බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා…..

හදිසි උදේ වරුවක අපි හැමෝම ඉක්මන්. එහෙම වුනත් යම් කිසි තැනකදී අපිට හදිසී කියල හැමෝමව තල්ලු කරලා තමන්ගෙ වැඩේ කරගන්න එකනම් වැරදි. මේ කාන්තාව මේ පිරිමි පුද්ගලයා එනු දැක දැක ඔහුගේ මග අහුරා ඇය එතනින් ගමන් කරන්නට පටන් ගත්තා. එවිට මෙම පිරිමි පුද්ගලයා කකුල් මාට්ටුව්ක් දමා එම කාන්තාව වැටෙන්නට සලස්වපු එක. අපි නම් හිතන්නේ දෙන්නම කරපු වැඩේ කැතයි. ඔගොල්ලො මොකද කියන්නේ?

Share this post with your friends!