පරණ සබන් කෑල්ලකින් සිතා ගත නොහැකි නිර්මාන 21ක් ඉදිරිපත් කිරීමක්…බලලම ඉමු නේ…

ඔබ සබන් නිතරම පාවිච්චි කරන අයෙක් නම් ඔබ බොහෝ සබන් කැට මේ වන විට භාවිතා කොට ඇත. නමුත් මේ අතරින් තවමත් සමාන්ය පරණ සබන් කෑල්ලට ප්රිය කරන්නෝද වෙති.මේ පැවසීමට යන්නේ මෙම සබන් භාවිතා කොට සිතා ගත නොහැකි වැඩ 21 ක් ගැනයි.

1.දෘඩාංග වැනි දේ ආවරණ්ය කිරිම සඳහා සබන් පෙණ යොදා ගැනීම මගින් එහි තීන්ත වලට හානියක් සිදු නොවෙයි.
old bar 1

2.විදුරුවක් කැඩුණු විට තෙත සබන් කෑල්ලක් ගෙන පිරිමැදු විට කුඩා ගත නොහැකි කැබලි පවා එකතු කරගත් හැක.
old bar 2

3.සබන් පෙණ වතුර ඉසිමෙන් කෘමි මර්ධනය සිදුකල හැකිය.
old bar 3

4.හින් හඬැතිව දොරක් සබන් කෑල්ලක් ගෙන පිරිමදින විට නැගෙන ශබ්දයේ අමුතු බව
old bar 4

5.වියලි සබන් වලින් තෙල් තාච්චිය යට පිරිමැදීම තුලින් දැලි බැඳීම සිදු නොවේ.
old bar 5

6.කහට පැල්ලම් ඉවත්කරණයක් සොයා ගැනීමට අපහසු අවස්ථාවල කහට පැල්ලම මත තෙත සබන් කෑල්ලක් තබා මදින්න
old bar 6

7.කෘමින් කෑ ස්ථානයක් හොඳින් සබන් වතුරෙන් සේදීමෙන් එහි ඇති විෂ ඉවත් වීම සිදුවේ.
old bar 7

8.සබන් බාරයක් ඔබේ ගමන් තබා ගැනිම සුවඳ විහිදුම් කාරයක් ලෙස භාවිතා කර හැකිය.
old bar 8

9.මුර්තු ඇඹීමට ක්ලේ නොමැති කල සමාන්ය සබන් කෑල්ලක් එයට හොඳටම සෑහේ..
old bar 9

10.ඔබේ නියපොතු මත සබන් ඇතිල්ලීමෙන් ගෙවතු වගාවේ දී නියපොතු මතට යන කුණු ප්රමානය වලක්වා ගත හැකිය.
old bar 10

Share this post with your friends!