නුතන සුරංගනා කථාවකට තම මංගල ගමනට සැරසුනු යුවළ.. බෙලා සහ සින්ඩරෙල්ලා විදියට.. බලන්න කොහොමද කියලා..

යලොන්ඩා සහ කයිලා කියන්නේ “එකොමත් එක කාලෙක්” කියන සුරංගනා කථාවට බොහෝ සෙයින් ඇළුම් කරන යුවතියන් දෙදෙනෙක්.මේ පහත දැක්වෙන පින්තූර පරිදි ඔවුන් ඔවුන්ගේ විවාහය මෙම සුරංගනා කථාවේ එන බෙලා සහ සින්ඩරෙල්ලා ලෙස සැරසි ගැනීමට තිරණය කළා.එය සැබැවින්ම සුරංගනා කථාව සේම අලංකාරව දිස්වන බව මෙම ඡායාරූප වලින්ම පැහැදිලි වනවා. මෙවෑනි අරුම පුදුම විවාහ වීම් දෑන් දෑන් ලොව වටා බහුලව සිදුවෙනවා.

marriage-1

marriage-2

marriage-3

marriage-4

marriage-5

marriage-6

marriage-7

marriage-8

Share this post with your friends!