නැම්බියාවෙන් මිලියන 13ක් වටින රත්තරන්..

අප්‍රිකාවේ තමයි මැණික් පතල් කර්මාන්තය සහ මැණික් පතල්කරුවන් ඉන්නේ! මෙයාලා පුදුමයට පත්වන සිදුවීමක් මෑතකදී සිදුවුනා.අවුරුදු 500ක් පරණ දියබත් වු නැවකින් මිලියන 13ක් වටින රත්‍රන් ලැබී තිබෙනවා.මෙය හරියය්ට සිදුවුනු ප්‍රාතිහාර්යයක් වගේ…මෙයාලා මේ නැව හඳුන්වන්නේ බොම් ජීසස් කියලා.

namibia-shipwreck-1

namibia-shipwreck-2

namibia-shipwreck-3

Share this post with your friends!