නවසීලන්තයේ ඇති ලස්සන ගැන වර්ණනා කිරීමට වචන ප්‍රමාණවත් මදී..

ලෝකයේ ඇති ලස්සනම ස්ථාන ගැන විමසු විට එලෙස එක් ස්ථානයක් ගැන සඳහන් කිරීමට අපහසුතාවයක් කෙනෙකුට ඇති වන්නට පුළුවන්..එහෙත් නවසීලන්තය යන රටෙහි සුන්දරවත්ය දුටු විට එය ලොව ඇති අලංකෘත ස්ථානයක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකියි.එය ඔබට පහත සඳහන් ඡායාරූප දුටු විට ඔබට අවබෝධ වේවි..

highest-volcano-58e1b054eaa19__880

I-Just-Drove-8000km-Around-New-Zealand-And-Realized-This-Country-Cant-Be-Real-58e1b4d4346fe__880

I-Just-Drove-8000km-Around-New-Zealand-And-Realized-This-Country-Cant-Be-Real-58e1b4dccd9ca__880

I-Just-Drove-8000km-Around-New-Zealand-And-Realized-This-Country-Cant-Be-Real-58e1b4e7dff76__880

I-Just-Drove-8000km-Around-New-Zealand-And-Realized-This-Country-Cant-Be-Real-58e1b4f0b30a7__880

I-Just-Drove-8000km-Around-New-Zealand-And-Realized-This-Country-Cant-Be-Real-58e1b4fe5b7c5__880

I-Just-Drove-8000km-Around-New-Zealand-And-Realized-This-Country-Cant-Be-Real-58e1b5ef33fbb__880

I-Just-Drove-8000km-Around-New-Zealand-And-Realized-This-Country-Cant-Be-Real-58e1b49b14e4c__880

I-Just-Drove-8000km-Around-New-Zealand-And-Realized-This-Country-Cant-Be-Real-58e1b50b9512e__880

I-Just-Drove-8000km-Around-New-Zealand-And-Realized-This-Country-Cant-Be-Real-58e1b254d8d19__880

I-Just-Drove-8000km-Around-New-Zealand-And-Realized-This-Country-Cant-Be-Real-58e1b586aa885__880

I-Just-Drove-8000km-Around-New-Zealand-And-Realized-This-Country-Cant-Be-Real-58e1b248375d9__880

I-Just-Drove-8000km-Around-New-Zealand-And-Realized-This-Country-Cant-Be-Real-58e1b4889792b__880

I-Just-Drove-8000km-Around-New-Zealand-And-Realized-This-Country-Cant-Be-Real-58e2efaf722f8__880

mt-cook-epic-2-58e1b066ca90e__880

Share this post with your friends!