නවතම සොයා ගැනීම් වලට අනුව වීඩියෝ ගේම්ස් ක්‍රීඩකයන් අන් සියළු අයට වඩා ලිංගිකත්වය රස විඳින්නන් බව සොයා ගනී……

ගේම්ස් වලට ඇබ්බැහි වීම තුලින් ඉක්මනින් අන් පිරිමින්ට වඩා වීඩියෝ ගේම්ස් ක්‍රීඩකයන් පිරිමින් ප්‍රතිචාර දක්වන බව අනාවරණය කරගෙන ඇත.එමෙන්ම මොවුන්ගේ ලිංගික ජිවිත පිළිබඳ කරන්නා වු සමික්ෂණ තුලින් අනාවරණය වුයේ මොවුන්ගේ ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් හි උද්යෝහය හා ක්‍රියාව සමාන්‍ය පිරිමින්ට වඩා වැඩි බවයි.මෙය සමික්ෂණයට යොදා ගනු ලැබුවේ ඔවුන්ගේ පෙම්වතියන්..මෙහෙම දේවල් සොයා ගැණීමට ලැබීමත් පුදුමයක් නේ..

gamers-1

gamers-2

gamers-4

Share this post with your friends!