නයික්ලා මොකක්ද මේ කරන්න යන්නේ…කියවන්න බලන්න..

නයික්ලා කාලෙන් කාලෙට අළුත් දේවල් මිනිස්සුන්ට වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරනවානේ..අළුත්ම හඳුන්වා දීම ඩොලර් 52,000ක් පමණ වෙනවා..ලේසි නෑනේ….

foxshoes

Share this post with your friends!