දරුවන් වෙනුවෙන්ම සැකසුනු සුපිරිම නිර්මාණ 10ක්..ඒ ගැන නම් කථා කරන්නම වටිනවා…

දෙමාපියෙක් වෙනවයි කියන එකවත් දෙමාපියන් සතු වගකීමක් උසුලනවයි කියන එකවත් හිතන තරම් ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි..ඒත් මේ අළුත්ම උපාංග වලට ස්තුති වන්නට දෙමාපියගේ හිතට සහනයක් ලැබෙයි කියලා හිතනවා.දැන් ඉන්න ළමයි අතීතයේ හිටපු හැදුනු වැඩුණු ළමයින්ට වඩා බුද්ධිමත්…ඔවුන් කුඩා කාලයේ ඉඳලම තාක්ෂණයත් එක්ක ගණුදෙනු කරනවා..ඉතින් මේ පෙන්වන අළුත්ම උපාංග නිසා දරුවෙක් හැදීමේදී යාම් තාක් හෝ හිතට සහනයක් දෙමාපියන්ට ලැබේවි..

inventions-for-children-3-5902f36dd24c5__700

inventions-for-children-17-5902f38ecc6cb__700

inventions-for-children-20-5902fc4e387a3__700

parenting-inventions-kids-babies-gadgets-05-59033ab87ecd4__700

parenting-inventions-kids-babies-gadgets-5-59033a4fe1c8b__700

parenting-inventions-kids-babies-gadgets-5-5903378c687e5__700

parenting-inventions-kids-babies-gadgets-06-59034548c8372__700

parenting-inventions-kids-babies-gadgets-6-590338ad6e8e6__700

parenting-inventions-kids-babies-gadgets-9-590343ad528ed__700

parenting-inventions-kids-babies-gadgets-10-590344e197aec__700

Share this post with your friends!