තායිවනයේ පූසන් හා බල්ලන්ට කරන්න යන අලුත්ම වැඩේ මොකද්ද කියලා බලන්න….

ආසියාවේ සමහරක් රටවල් බලු මස් ආහාරයට ගන්නවා..නමුත් තායිවානය තුල මේ වන විට එය නිල වශයෙන්ම තහනම් කොට තිබෙනවා.කිසිදු ආකාරයකින් බලු හෝ පූස් මස් විකිණීම මිලදි ගැනීම හෝ ආහාරයට ගැනීම තායිවානයේ තහනම් කොට තිබෙනවා.මෙය සතුන්ගේ සුභ සාධනය තකා ගත් තීරණයක්..සත්ව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම සලකා බැලෙන ආසියාවේ ඇති විශේෂ රටක් බවට මේ වන විට තායිවානය පත්ව තිබෙනවා.

YULIN, CHINA - JUNE 21: Caged dogs wait to be sold in a market on June 21, 2015 in Yulin, China. Yulin's dog meat festival, where some 10,000 dogs are slaughtered and served up as meals, is often wrongly assumed to be an ancient Chinese tradition. In fact, the festival only dates back to 2009 when it was launched in the city in China's southwest to celebrate the summer solstice. PHOTOGRAPH BY Feature China / Barcroft Media (Photo credit should read Feature China / Barcroft Media via Getty Images)

YULIN, CHINA - JUNE 21: Caged dogs wait to be sold in a market on June 21, 2015 in Yulin, China. Yulin's dog meat festival, where some 10,000 dogs are slaughtered and served up as meals, is often wrongly assumed to be an ancient Chinese tradition. In fact, the festival only dates back to 2009 when it was launched in the city in China's southwest to celebrate the summer solstice. PHOTOGRAPH BY Feature China / Barcroft Media (Photo credit should read Feature China / Barcroft Media via Getty Images)

A dog looks out from its cage at a stall as it is displayed by a vendor as he waits for customers during a dog meat festival at a market in Yulin, in southern China's Guangin Yulin, in southern China's Guangxi province on June 22, 2015. The city holds an annual festival devoted to the animal's meat on the summer solstice which has provoked an increasing backlash from animal protection activists. AFP PHOTO / JOHANNES EISELE (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

Share this post with your friends!