ඩොලර් 200න් කල වැඩේ නම් අගයන්නම වටිනවා…..ඔන්න….

යුරෝ 150කට මිලදි ගත්තු පරණ කැරවෑන් එකක් තමයි මේ.මේක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා කැමරා කැරවෑන් එකක් කරන්නත් පුළුවන් වුනා.ඡායාරූපකරණය ඉගෙන ගැනීමට තරම් වටිනා තැනක් විදියට මෙය හඳුන්වන්න පුළුවන්..ඒ තරමටම විශිෂ්ඨ ලෙස මෙය නිමවා තිබුනා.මේක ගැන නම් කියලා වැඩක් නෑ….ඒ තරමට විශිෂ්ඨයි..

2-59d3ac5b4f857__880

8-59d3ac6d68637__880

8a-59d3ac70149c7__880

19-59d3ac9687fcd__880

22a-59d3acab1e9b2__880

0025_0022_22-59d3ac2bea847__880

30-59d3ac4f9ff83__880

Photographer-Transforms-An-Old-Camper-Van-Into-A-Giant-Camera-And-is-going-to-The-Streets-To-Photograph-Unknowns-59b64650a5120__880

Photographer-transforms-an-old-camper-van-into-a-giant-camera-and-leaves-the-streets-to-photograph-unknowns-59b5d1a78500b__880

Photographer-transforms-an-old-camper-van-into-a-giant-camera-and-leaves-the-streets-to-photograph-unknowns-59b5d1e0c6ac1__880

Photographer-transforms-an-old-camper-van-into-a-giant-camera-and-leaves-the-streets-to-photograph-unknowns-59b5d1edd55d5__880

Photographer-transforms-an-old-camper-van-into-a-giant-camera-and-leaves-the-streets-to-photograph-unknowns-59b5d1f90cf24__880

Photographer-transforms-an-old-camper-van-into-a-giant-camera-and-leaves-the-streets-to-photograph-unknowns-59b5d11f07c5e__880

Photographer-transforms-an-old-camper-van-into-a-giant-camera-and-leaves-the-streets-to-photograph-unknowns-59b5d13c23755__880

Photographer-transforms-an-old-camper-van-into-a-giant-camera-and-leaves-the-streets-to-photograph-unknowns-59b5d16bc5f13__880

Photographer-transforms-an-old-camper-van-into-a-giant-camera-and-leaves-the-streets-to-photograph-unknowns-59b5d19ca337e__880

Photographer-transforms-an-old-camper-van-into-a-giant-camera-and-leaves-the-streets-to-photograph-unknowns-59b5d22e4da5f__880

Photographer-transforms-an-old-camper-van-into-a-giant-camera-and-leaves-the-streets-to-photograph-unknowns-59b5d175678bc__880

Photographer-transforms-an-old-camper-van-into-a-giant-camera-and-leaves-the-streets-to-photograph-unknowns-59b5d1821228c__880

Share this post with your friends!