ජලය එක්විටම අයිස් වන ආකාරය….මැජික්‌ වගේ!

සමාන්ය ජීවිතයේදී ජලය එකවිටම අයිස් බවට පත්වීම අතිශය අසාමාන්ය වන අතර අප ඒවා දැක ඇත්තේ සුපිරි වීරයන් සහිත චිත්‍ර පටවල පමණි. එය තරමක් දුරට දුර්ලභ ගනයේ අවස්ථාවකි. පිරිපහදු කල ජලය යොදා සමාන්ය H20 ඇඟිල්ලක සුළු පහරකින් අයිස් බවට පත්කල හැකි බව ඔබ දන්නවාද? ඔබ එය විශ්වාස නොකරනවානම් මෙම විඩීයෝව නැරඹිමෙන් පසු ඔබට එය පසක් වේ.

Share this post with your friends!