ජපානයේ වැසියන් වැටෙන පත්‍ර කලාවක් බවට ප්‍රතිනිර්මාණය කරගෙන…..මාරයි නේ……….

සමාන්‍යයෙන් ගස් වලින් හැලි වැටෙන පත්‍ර පිළිබඳ වැඩි සැලකිල්ලක් අප දක්වන්නේ නෑ..නමුත් මේ විඩීයෝව නැරඹු විට අපට වටහා ගන්න පුළුවන් සමහරක් අප අනවශ්‍ය යැයි නොසලකා හරින දේවල් තුලින් කෙතරම් අලංකාර නිර්මාණ කිරීමට පුළුවන්ද කියලා………….මෙම පත්‍ර මගින් මොවුන් සිදු කරන ලද නිර්මාණ හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ “ඔචිබා කලාව” ලෙසයි.මෙය ඇත්තෙන්ම දැකිමට අතිශය සුන්දර කලාවක් බව නම් කිව යුතුමයි…

fallen-leaf-1

fallen-leaf-2

fallen-leaf-3

fallen-leaf-4

fallen-leaf-5

fallen-leaf-6

fallen-leaf-7

fallen-leaf-8

fallen-leaf-9

fallen-leaf-10

Share this post with your friends!