ජපානයේ කුඹුරු වල ඉන්න විශාල පඹ සතුන් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ!

මේ ඉතින් අස්වනු කාලේනේ!මේ සිද්ධිය සිදුවන්නේ උතුරු ජපානයේ.ඉතින් මේ අස්වනු කාලයේ විශාල විශේෂිත වු පඹයෙක් නිර්මානය වෙනවා ජපානයේ කුඹුරුවල…මේවා නිමවන්නේ බත් පඹයන් විලාසයටයි.වාරා ආර්ට් ෆෙස්ටිවල් කියලා තමයි මේක හඳුන්වන්නේ.මේ උත්සවය 2008 ඉඳලා තියෙන එකක්.මේකත් හරි පුදුම උත්සවයක් කියලා ඔයාලට තේරේයි මේක බලපුවම..

straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-3-59d5d474dd02b__880

straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-4-59d5d47704285__880

straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-6-59d5d47ae5d23__880

straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-9-59d5d4823cd96__880

straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-11-59d5d4884defd__880

straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-13-59d5d48eb4e30__880

straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-19-59d5d4a02866f__880

straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-20-59d5d4a35e9ab__880

straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-21-59d5d4a67717f__880

straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-22-59d5d4a98868b__880

straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-24-59d5d4af56ea6__880

straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-26-59d5d4b434b71__880

straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-27-59d5d4b72fe52__880

Share this post with your friends!