ගොඩ්සිලා යන නම උස නිසා පටබැඳුණු ඇය නිරූපන ක්ෂේත්‍රයට යොමු වෙලා……….

මැය නමින් ඇලි ස්ටොස් නම් වනවා..ඇය තම උස නිසා ලැජ්ජාවට පත්වු අයෙක්..ඉතා උස ඇ‍ය හඳුන්වා විහිළුවට පත් කරනු ලැබුවේ ගොඩ්සිලා යන නාමයෙන්..ඇයට අවුරුදු 12දි ඇයගේ උස අඩි හයයි අඟල් තුනක් වු අතර අවුරුදු 27 වන විට ඇගේ උස අඩි 6 යු අඟල් 9ක් වුවා.ඇය මෙම ලැජ්ජා සහගත ජීවිතයෙන් මීදීමට අර්චනක ඡායාරූපකරණයේ යෙදුනා.නමුත් මෙම නිරූපන ශිල්පි කාර්ය භාරයටත් ඇයට සමු දීමට සිදු වුනේ ඇය කුඩා මිනිසෙකු අඩි උස පාවහන් ලා උසුලා සිටින විට සපත්තුව කැඩි ඇගේ වළලුකරට හානි සිදු වීම නිසයි.ඒ නිසා මොහු එම කාර්ය භාරයටත් සමු දුන්නා.

gw-1

gw-2

gw-3

gw-4

gw-5

gw-6

Share this post with your friends!