ගුවනේ ඇති අද්භූතමය විස්කම්….කියවලම බලන්න…..

යු.එන්.ඕ විශේෂඟයින් පැවසුවේ හදෙහි පිටසක්වල ජීවින් ඇති බවට සනාථ වන කරුණු හා ඡායාරූප කීපයක් හමුවි ඇති බවයි.මේවා සඳෙහි ගත් නවතම ඡායාරූප වන අතර මේවා තුලින් තමයි මේ බව සනාථ වෙලා තියෙන්නේ…කොහොම වුනත් ඔබ මොකද හිතන්නේ…මේ ඡායාරූප බලලම ඉමු නේද?

JIP_MDG_120317alien-bases_1761JPG

JIP_MDG_120317alien-bases_1764JPG

Share this post with your friends!