ගුවන් තොටුපලවල්වල ඇති WiFi (වයි ෆයි) පාර්ස්වර්ඩ් එක සොයා ගන්නේ මෙහෙමයි…..

ඔබ නිතර සංචාරයේ නිරත වන්නෙකු නම් ඔබ බොහෝ වේලාවට ගුවන් තොටුපලවල් වල කාලය ගෙවා දැමීමට සිදුවේ එහි පැමිනිම් හෝ පිටත්විම් අතර කාලය තුල ඔබට බොහෝ විට කල් ගත කිරීමට සිදුවේ. ඉතින් එසේ කල් ගත කරන්නන්ට අන්තර්ජාලය සඳහා පිවිසිමට ගුවන් තොටුපලේ වයි මුර පදය දැන ගැනීමට සිදුවේ.පරිඝනක ආරක්ෂක ඉංජිනේරුවෙකු හා සංචාරකයෙකු වන අනිල් පොලාට් මගින් ගුවන් යානා වයි ෆයි මුර පද ඇතුලත් සිතියමක් නිර්මානය කර තිබෙනවා.මෙය දිනපතා අනිල් විසින්ම දිනපතා යාවත්කාලිනව වෙනස් කිරීම් වලට භාජනය කරන අතර මෙහි ගුවන් තොටුපලවල් විශාල ප්‍රමානයක මුරපද ඇතුලත් කර ඇත.ඔබ ඔබට අවශ්‍ය ගුවන් තොටුපල ක්ලික් කර විට ඔබව නියමිත දැනුවත් කිරීම් මගින් අවශ්‍ය මුර පදය හා ඔබ හොඳ අන්තර්ජාල සබඳතා සංඟා ලබා ගැනීම සඳහා ඉඳ ගත යුතු තැන් පවා මෙහි සඳහන් කර ඇත..මාරයි නේ….

Share this post with your friends!