ගින්නෙන් නැති වුනේ මගේ ජීවිතේ වටිනාම දෙයයි… ඇය හඩා වැළපෙයි….

ක්‍රිස්ටල් ලැමිරෙන්ඩේ තම නිවසට ආවේ තම ආදරණීය බල්ලා දැක ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන්..ක්‍රිස්ටල්ට වයස අවුරුදු 35ක්..ඇය යනවිට තම නිවාස ගොඩනැගිල්ල ගින්නකට හසුවයි තිබුනේ..ඇගේ අවුරුදු 10ක් වයස නෙලු කියන බල්ලා සිටියේ නිවසෙයි..ඇයට එහි තිබු අධික දුමාරය නිසා බල්ලාව බේරා ගැනීමට නිවස තුලට යාමට නොහැකි වුනා.ඒ මොහොතේ ඇන්ඩෘ කෙවින් යන ගිනි නිවන දෙපාර්තමේන්තුවේ පුද්ගලයා පැමිණ සිහිවිසඟව,හුස්ම සහ නාඩි නොවැටෙන බල්ලාව සොයා ගත්තා.ඉතින් මේ ඇන්ඩෘ ඒ මොහොතේම ක්‍රියාත්මක වෙමින් මුවට මුව තියා හුස්ම පොවමින් නෙලුට නැවත ජිවිතය ලබා දීමට තිරණය කළා..ඉතින් ඇන්ඩෘ කරපු මේ දෙය නිසා ආපසු නෙලුට ජිවිතය ලැබුනා.

dead dog 1

dead dog 2

dead dog 3

dead dog 4

dead dog 5

Share this post with your friends!