කිට් කැට් වරුසාවක්? එකත් කිට් කැට් සොරකම් කරපු කෙනෙක්ට? බලලාම ඉන්නකෝ……….

හන්ටර් ජොබින්ස් කියන සිසුවාගේ කිට් කැට් එක සොරා ගැනීම වැඩි කථා බහට ලක්වු දෙයක්..ඔහුට ඒ වෙනුවට කිට් කැට් තෑග්ගක් ලැබීම පුදුම දෙයක්…එයත් සොරා ගත් පුද්ගලයාගෙන් සමාව අයැදු කාඩ්පතක් සමඟ..කිටි කැට් කිපයක් වෙනුවට කිට් කැට් වරුසාවක් එනම් 6500ක් තරම් කිට් කැට් ප්‍රමානයක් ඔහුට ලැබි තිබුනා.මේ සිද්ධිය නම් ජොබින්ස් ගේ හොඳ කර්මයක් පළ දීමක් ලෙස සැලකිය හැකි බව මට හැඟෙනවා.

kit-kat-1

kit-kat-2

Share this post with your friends!