ඔබ ළඟ ඇති සැම්සුන් ගැලැක්සි නෝට් 7 දුරකතනය ආපසු භාර දෙන්න ලෑස්ති වෙන්න…..

ගුවන් කාලය අතර තුර ගැලැක්සි නෝට් 7 න් කිසිඳු අනතුරක් සිදුවීම වලකාලනු වස් මෙම ක්‍රියාව සිදු කරයි.මෙම වහා ගිනිගන්නා සුළු සැම්සුන්ග් දුරකථනය සඳහා තහංචි පැනවි ඇත.ඔස්ට්‍රේලියානු ගුවන් තොටුපලවල් හි මේවා මාරු කිරීම හා නැවත භාර දීම අත්‍යාන්තයෙන්ම සිදු කල යුතුය.මෙහි ඇති ගිනිගන්නා සුළු ස්වභාවය නිසාම මෙහි තහනමක් පනවා තිබීම සැබැවින්ම නිවැරදිය…මෙය මෙම මාදිලියේ තාක්ෂණික දෝෂයක් බැවින් නැවත සි‍යළුම ජංගම දුරකථන එකතු කිරීමද සිදු කරයි.

Share this post with your friends!