ඔබ සිතනවාට වඩා යමක් කල හැකි ජාති 10ක් ගැන පැවසීමටයි මේ සුදානම……….

ඇත්තෙන්ම අප පරණ අදහස් සමහරක් ඉවත් කරලා හැමදාම දකින රාමුවෙන් ඔබ්බට යමක් දකින්න කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තෙන්ම එය හොඳයි නේද?මම ඔබට කිව්වොත් ඔබේ පරණ ඉනිමඟ පොත් රාක්කයක් කරන්න පුළුවන් කියලා..ඒ වගේම මෝටර් රථයේ ස්පොයිලරය විනෝද චාරිකාවක් ගිය විට මේසයක් වශයෙන් භාවිතා කිරීමට පුළුවන් කියලා..මේ කියන්නේ යන්නෙත් ඔබ නොහිතන නමුත් වැඩ ගත හැකි එවන් දේවල් 10ක් පිළිබඳ…………

1.ලෙගෝ එක කේබල් එකක් වශයෙන් හෝ යතුරු රඳවනයක් ලෙස භාවිතයට ගැනීම.
useful-1

2.ඉතා කුඩා නැතිවු යමක් වැකියුම් ක්ලිනරය මගින් සොයා ගත හැකි බව දන්නවාද?
useful-2

3.මෝටර් රථයේ ස්පොයිලරය විනෝද චාරිකා මේසයක් ලෙස භාවිතයට ගැනීම
useful-3

4.පරණ රාක්කයක් වයින් විදුරු රඳවනයක් ලෙස භාවිතා කිරීම..
useful-4

5.පරණ බෝට්ටුව ඇඳක් බවට පෙරලගන්න පුළුවන්
useful-5

6.මිටිය භාවිතා කරන විට ඇඳුම් රඳවනයක් භාවිතා කරමින් ඔබේ නිය ආරක්ෂා කර ගැනීම.
useful-6

7.ටෙනිස් බෝලය යම් යම් දේ රඳව ගැනීම සඳහා රඳවනයක් ලෙස භාවිතා කිරීම.
useful-7

8.පරණ ඉනිමඟ පොත් රාක්කයක් බවට පෙරලා ගැනීම.
useful-8

9.බෝතල් මුඩි මගින් ප්ලාස්ටික් බෑගයන් සීල් කර තබා ගැනීම.
useful-9

10.පොප් ටැබ් එක රාමු කරන ලඳ පින්තූර රඳවනයක් සේ භාවිතා කිරීම….
useful-10

Share this post with your friends!