ඔබ නිවාඩු සමයේදී රස බැලිය යුතු රසයෙන් අනූන අතුරුපස වර්ග 12ක් ගැන පැවසීමටයි මේ සුදානම…….

bfd-1

bfd-2

bfd-3

bfd-4

bfd-5

bfd-6

bfd-7

bfd-8

bfd-9

bfd-10

bfd-11

bfd-12

Share this post with your friends!